Vår vision är att bli privata och kommersiella kunders förstaval avseende byggrelaterade nischprodukter

Om Hancap

Hancap AB är ett svenskt holdingbolag som innehar de helägda dotterbolagen Santex AB, Santex System AB, Westcoast Windows AB, Seml AB, Uterumsmästarna i Sverige AB och Dalkarlarna i Ornäs AB. Dotterbolagen bildar tillsammans gruppen Hancap Consumer. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex System AB och Westcoast Windows AB sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Bolagen Uterumsmästarna i Sverige AB, Dalkarlarna i Ornäs AB samt Seml AB har gemensamt att de har försäljning direkt till slutkunden, vilket gör att Hancap Consumer med sin samlade produktmix har marknadskanaler att anpassat distribuera sina olika produkter genom.

Genom att kombinera de olika varumärkena under gemensam förvaltning är det Hancap Consumers målsättning att bli både den privata och kommersiella kundens förstaval vid köp av byggrelaterade nischprodukter. Den nuvarande Hancap-koncernen utgör en utmärkt bas för organisk tillväxt och kompletterande förvärv, baserat på erfarenhet och resurserna att samordna existerande säljkanaler med en utvidgad produktportfölj och på så vis uppnå stora synergier form av försäljningssamverkan och marknadslansering.

Hancap kommer att fortsätta att fokusera på att utveckla de nuvarande koncernbolagen men utvärderar kontinuerligt nya förvärvsmöjligheter som kan bredda såväl som stärka Bolagets befintliga verksamhet. När förvärv sker skall det innefatta bolag med tydliga mervärden för Koncernen.

Ladda ner vår senaste pressrelease Ladda ner vår bolagsbeskrivning för Hancap AB Ladda ner vår bolagspresentation för Hancap

Följande varumärken ingår i gruppen:

dalkarlarna

semlabuterumsmastarnamistralmistral

Informationsmemorandum

Elektronisk anmälan sker genom Mangold här

Här finns Hancaps informationsmemorandum för nedladdning

Hancap IM 2015 Anmälningssedel Teaser

Obligationsvillkor

Ändring av obligationsvilkor

Genom ett skriftligt beslutsförfarande som avslutades den 7 mars 2014 beslutade innehavarna av Hancaps obligation att ändra vilkor 8.3 och 8.3 (a).
Mer information om detta finns här. Fullständiga villkor för obligationen, giltiga från och med den 7 mars 2014, finns här

Allmänt

Hancaps styrelse beslutade den 27 september 2013 om utgivande av ett obligationslån denominerat i SEK om maximalt nominellt 60 MSEK och att erbjuda allmänheten att teckna Obligationerna som ges ut under Erbjudandet.

Emissionskurs

Obligationerna 2013/2018 emitterade under Erbjudandet ges ut till en kurs om nominellt 10 000 SEK per Obligation. Minsta teckningspost under Erbjudandet är en (1) Obligation. Obligationernas nominella belopp, teckningskurs samt teckningsposterna i Erbjudandet har fastställts av Bolagets styrelse.

Teckningsperiod

Teckningsperioden infaller mellan den 15 oktober 2013 till och med den 31 december 2013. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger även rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.

Enligt styrelsebeslut den 19.12.13 har teckningstiden förlängts till den 31.1.14.

Anmälan om teckning

Anmälan om teckning av obligationer skall ske genom att korrekt ifylld anmälningssedel skickas eller lämnas till Mangold Fondkommission på adress nedan:

 

Mangold Fondkommission AB

Box 55 691

102 15 Stockholm

Besöksadress: Engelbrektsplan 2

Telefon: +46 8 503 01 580

Telefax: +46 8 503 01 551

 

Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast inkomna anmälningssedeln att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälan förtryckta texten. Observera att anmälan är bindande

 

Anmälningssedeln finns att tillgå på Bolagets hemsida www.hancap.se och på Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se. Anmälningssedeln kan även beställas från Mangold Fondkommission på telefon enligt ovan.

Tilldelning

Beslut om tilldelning fattas löpande av Bolagets styrelse under teckningsperioden. Vid överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal poster än vad anmälningssedeln avsåg, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval.

Tilldelning sker löpande och är beroende vid vilken tidpunkt anmälningssedlarna skickas in. I samband med tilldelning skickas avräkningsnota ut till de som erhållit tilldelning.

Betalning

Betalning skall ske enligt instruktion på avräkningsnotan som sänds ut till de som erhållit tilldelning.

Leverans av Obligationer

Leverans av obligationer sker i samband med att Mangold erhållit anmälningssedel samt betalning för respektive tecknare.

ISIN-koder

Erhålls av Euroclear i ett senare skede.

Placeringshorisont och andrahandsmarknad

Deltagande i Erbjudandet skall i första hand ses som en investering på fem (5) års sikt. Obligationerna är dock fritt överlåtbara och avses tas upp till handel på en lämplig Handelplats. Innehavare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning. Courtage utgår i enlighet med respektive förvaltares courtagemodell.

Prospekt

Härmed inbjuds allmänheten att teckna Obligationer utgivna av Hancap i enlighet med villkoren i detta Prospekt. Vid styrelsemötet i Hancap den 27 september 2013 beslutades det att utge ett obligationslån denominerat i svenska kronor om högst 60 MSEK. En fulltecknad emission tillför Bolaget cirka 60 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 8,4 MSEK. Hancap kommer att utge upp till 6 000 obligationer med en teckningskurs om 10 000 SEK. Obligationerna har en löptid om fem år och kommer att återbetalas den 15 november 2018.

Halmstad den 7 oktober 2013
Hancap AB (publ)

Styrelsen

Obligationsprospekt Anmälningssedel

Styrelse

Frank Teneberg

Styrelseledamot Hancap

Frank är utbildad Civilingenjör inom Väg och Vatten från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har varit styrelseledamot i Hancap sedan 2014 och är även t.f. VD. Frank har tidigare erfarenhet som VD och grundare av TurnPoint Asset Management AB, VD och grundare av Scandinavian Brokers AB, Head of Issuer Sales OMX Stockholmsbörsen och VD på Folkebolagen AB.

Rickard Backlund

Styrelseordförande Hancap

Styrelseordförande sedan 2012. Rickard har sedan tidigare en lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen där han för närvarande är styrelseordförande i Cityhold Property AB, Amasten Fastigheter AB och NP 3 Fastigheter AB (publ).

Tonny Nielsen

Styrelseledamot Hancap

Styrelseledamot sedan 2014. Tonny är Head of Asset Management, Transactions & Treasury, Property Division på Aberdeen Asset Management.

Ledande befattningshavare

Petter Kristiansen

CFO

Petter har en B.Sc. med inriktning på finans från University of Utah. Tidigare har han arbetat som Head of Fixed Income vid Carnegie AS, Head of High Yield sales vid SEB, obligationsmäklare för Moe Securities, och obligationsmäklare vid Fearnley Fonds.

Johan Berglund

VD

Johan har en M.Sc. in Economy and Finance från Halmstad Högskola. Tidigare har Johan arbetat som CPO och CIO för Inwido AB, Senior Vice President of Operations på Inwido AB, affärsområdeschef för Inwido Sverige AB och VD för Hemma Fönster AB.

Peter Isaksson

Operativ ansvarig för Hancap Consumer

Tidigare affärsområdeschef för Inwido Sverige AB, chef för Husfabriker Elitfönster AB samt säljchef i Ljungbergs skivmaterial.

Bolagsordning

BOLAGSORDNING fastställd på årsstämma 30 juni 2015 Org nr: 556789-7144

§ 1 Firma
Bolagets firma är Hancap AB (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Halmstad.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda bolag, äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 kronor, högst 120 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara minst 30 000 000 st och högst 120 000 000 st.

§ 6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av 3-5 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 8 Revisorer
Bolagets skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10 Aktieslag och företrädesrätt
Aktie kan utges i tre aktieslag, Stamaktier med högst 100 % av aktiekapitalet, Preferensaktier serie A med högst 100 % av aktiekapitalet och Preferensaktier serie B med högst 100 % av aktiekapitalet. Varje Stamaktie har tio (10) röster, varje Preferensaktie serie A har en (1) röst och varje Preferensaktie serie B har en (1) röst.

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall Preferensaktierna serie A medföra företrädesrätt framför Preferensaktierna serie B och stamaktierna till årlig utdelning med ett belopp om 3,50 kronor per Preferensaktie serie A.

Utbetalning av utdelning på Preferensaktier serie A skall göras kvartalsvis med ett belopp om 0,875 kronor per Preferensaktie serie A och det första utdelningsgrundande kvartalet inleds den 16 juni 2015. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna skall vara 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december varje år. För det fall sådan dag ej är bankdag, d.v.s. dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag, skall avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall Preferensaktierna serie A utöver utdelning enligt ovan även medföra företrädesrätt framför Preferensaktierna serie B och stamaktierna till utdelning av Innestående Belopp A (såsom definierat nedan), jämnt fördelat på varje Preferensaktie serie A.

Om utdelning på Preferensaktier serie A inte betalas i anslutning till en kvartalsvis avstämningsdag i enlighet med 10 § andra stycket eller om den kvartalsvisa utdelningen sker med ett belopp som understiger 0,875 kronor per Preferensaktie serie A skall ett belopp motsvarande skillnaden mellan 0,875 kronor och utbetald utdelning per Preferensaktie serie A läggas till innestående belopp avseende utebliven utdelning ("Innestående Belopp A").

Preferensaktier serie A skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall, under förutsättning att Preferensaktier serie A erhållit full utdelning enligt ovan, Preferensaktier serie B erhålla årlig utdelning motsvarande ett belopp om 0,35 kronor per Preferensaktie serie B och år med första utdelning år 2018.

Utbetalning av utdelning på Preferensaktier serie B skall göras årsvis med ett belopp om 0,35 kronor per Preferensaktie serie B. Avstämningsdag skall vara den 15 mars. För det fall sådan dag ej är bankdag, d.v.s. dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag, skall avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall Preferensaktierna serie B utöver utdelning enligt ovan även medföra företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning av Innestående Belopp B (såsom definierat nedan), jämnt fördelat på varje Preferensaktie serie B.

Om utdelning på Preferensaktier serie B inte betalas i anslutning till den årliga avstämningsdagen i enlighet med ovanstående eller om den årliga utdelningen sker med ett belopp som understiger 0,35 kronor per Preferensaktie serie B skall ett belopp motsvarande skillnaden mellan 0,35 kronor och utbetald utdelning per Preferensaktie serie B läggas till innestående belopp avseende utebliven utdelning ("Innestående Belopp B").

Preferensaktier serie B skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall, under förutsättning att Preferensaktier serie A och Preferensaktier serie B erhållit full utdelning enligt ovan, stamaktier erhålla utdelning.

Upplöses bolaget skall först innehavare av Preferensaktier serie A ur bolagets behållna tillgångar erhålla 50 kronor per Preferensaktie Serie A plus till aktien hänförligt Innestående Belopp A. Därefter skall innehavare av Preferensaktier serie B erhålla 50 kronor per Preferensaktie Serie B plus till aktien hänförligt Innestående Belopp B. Därefter sker utskiftning till innehavare av stamaktier. Preferensaktierna serie A och Preferensaktierna serie B skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier i form av samtliga aktieslag, d.v.s. Stamaktier, Preferensaktier serie A och Preferensaktier serie B, skall ägare av Stamaktier, Preferensaktier serie A och Preferensaktier serie B äga företräde att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare för teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission utge endast ett eller två aktieslag av Stamaktier, Preferensaktier serie A eller Preferensaktier serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagt skall inte innebära någon inskränkning i möjlighet att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission av något aktieslag med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission i form av utgivande av nya aktier skall enbart Stamaktier ge rätt till nya Stamaktier. Preferensaktier serie A eller Preferensaktier serie B ger ingen rätt till nya aktier. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 11 Inlösen
Bolagsstämman kan fatta beslut om minskning av aktiekapitalet, dock ej under minimikapitalet, genom inlösen av ett visst antal eller samtliga Preferensaktier serie A, samt när samtliga Preferensaktier serie A har inlösts, av ett visst antal eller samtliga Preferensaktier serie B. När ett nedsättningsbeslut fattas skall ett belopp motsvarande minskningen av aktiekapitalet avsättas till reservfond om härför fritt eget kapital finns tillgängligt. Finns inte fritt eget kapital motsvarande hela aktiekapitalminskningen skall så stor del som finns tillgängligt överföras till reservfonden.

Fördelningen av vilka Preferensaktier serie A respektive Preferensaktier serie B som skall inlösas skall ske pro rata i förhållande till det antal Preferensaktier serie A respektive Preferensaktier serie B som varje ägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande Preferensaktier serie A som skall inlösas.

Lösenbeloppet skall vara 50 kr per Preferensaktie serie A plus till aktien hänförligt Innestående Belopp A enligt § 10. Lösenbeloppet för Preferensaktie serie B skall vara 50 kr per Preferensaktie serie B plus till aktien hänförligt Innestående Belopp B enligt § 10.

Ägare av Preferensaktie serie A respektive Preferensaktie serie B som anmälts för inlösen skall vara skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig underrättelse om bolagsstämmans beslut om inlösen motta lösenbeloppet för aktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

§ 12 Omvandling
Preferensaktie av serie B skall genom beslut av styrelsen kunna omvandlas till Preferensaktie av serie A. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller förteckning enligt aktiebolagslagen skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att deltaga i emission.

Finansiell kalender 2016

31 mars Bokslutskommuniké 2015

30 juni Årsstämma

9 juni Årsredovisning publiceras

25 aug Delårsrapport, jan – jun 2016

PRESSMEDDELANDE

Halmstad den 7 oktober 2016

Hancap emitterar säkerställt obligationslån om motsvarande cirka 335 MSEK

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) emitterar ett säkerställt obligationslån om motsvarande cirka 335 MSEK i en emission riktad till svenska och internationella investerare. Obligationen har en ram om upp till motsvarande 650 MSEK och kan utges i SEK, NOK eller USD samt är säkerställd av pant i Bolagets dotterbolag. Obligationslånet löper till oktober 2019 med en fast ränta om 10 procent.
Obligationen kommer att användas för att refinansiera kortfristiga finansieringslösningar som upptagits i samband med förvärv samt för att renodla Bolagets kapitalstruktur.

För ytterligare information

Johan Berglund, CEO, tel. +46 73 950 13 27, johan.berglund@hancap.se

Information

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2016 kl. 10:00 CEST.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har en obligation noterad på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.

 

 

Bolagsstämma

Ordinarie bolagstämma hålls den 30 juni 2016

Styrelsen för Hancap AB (publ)

Årsstämma 30 juni 2016Årsstämma 30 juni 2015Årsstämma 27 juni 2014Fullmaktsformulär

 

Fullständiga förslag Årsstämma 30 juni 2016

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser

 

Kontakt Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB
Box 55691, 102 15 Stockholm | Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm
Telefon: 08-503 01 550 | Fax: 08-503 01 551 | info@mangold.se

 

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

 

Kontakta oss

Hancap ABMontörgatan 9 302 62 HalmstadTelefon: 035-172300